Danh Sách Tác Giả Đam Mỹ

Danh Sách Tác Giả Đam Mỹ


🌸🌸🌸

#

77 Gia Đích Miêu 77家的喵


🌸🌸🌸

A


🌸🌸🌸

B

Bắc Mặc Đường 北棠墨

Bạc Mộ Băng Luân 薄暮冰轮

Bắc Tiểu An 北小安

Bắc Tỷ Quân 北徙君

Bách Quỷ Dạ Hành 百鬼夜行

Bạch Vân 白芸

Bạo Táo Đích Bàng Giải 暴躁的螃蟹

Băng Hạ Tuyết 冰夏雪

Băng Long 冰龙

Băng Mị 冰魅

Báo Chỉ Hồ Tường 报纸糊墙

Bạo Kì 爆琦

Bất Dạ / Phối Phối Thái Hàm 不夜 / 配菜太咸

Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋

Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử 不能发芽的种子

Bát Nhật Ký Nô 八日寄奴

Bại Bắc Thiểu Niên 敗北少年

Bán Thế Thất Ngôn 半世七言

Bán Tiệt Hương 半截香

Bát Thiên Quế Tửu 八千桂酒

Bích Dao 璧瑶

Bích Thủy Mai Lạc 碧水梅落

Biên Tưởng 边想

Bình Quả Thụ 苹果树

Bò Cạp Ôn Nhu 温柔的蝎子

Bồi Căn Thỏ Nhục Quyển 培根兔肉卷

Bồng Đảo Khách 蓬岛客

Bùi Lễ 裴礼


🌸🌸🌸

C

Cam Cam Cam Cam Cam Tiểu Khả 甘甘甘甘甘小可

Cẩm Trọng 锦重

Cận Sắc Ivy 堇色 Ivy

Cận Thị Nhãn 近视眼

Cáp Khiếm Huynh 哈欠兄

Cật Phạn Phạn Phạn 吃饭饭饭

Cật Tố 吃素

Cẩu Oa Tử / Thiên Nhất 狗娃子

Chanh Macaron / Ninh Mông Mã Tạp Long 柠檬马卡龙

Chanh Tử Vũ 橙子雨

Chấp Bạch Bất Trực Bạch 执白不直白

Chỉ Phiến Lưu Bạch 纸扇留白

Chỉ Sắc  纸色

Chỉ Tiên Táng Sa 旨尖葬沙

Chỉ Túy Kim Mê 纸醉金迷

Chiêu Tài Ái Bảo 招财爱宝

Chính Trực Đích Tiểu Hoàng Kê 正直的小黄鸡

Chu Lạc Thảo 周落草

Chu Tiểu Man 朱小蛮

Chức Vân

Chuế Mộng 缀梦

Chung Hiểu Sinh 钟晓生

Chung Ý E Gia 锺意 E 家

Công Tử Ca 公子歌

Cô Độc Đích Phong 孤独的风

Cổ Ngọc Văn Hương 古玉闻香

Cô Quang Tàn Chiếu 孤光残照

Côi Tự 瑰屿

Công Tử Ca 公子歌

Công Tử Hoan Hỉ 公子欢喜

Công Tử Như Lan 公子如兰

Công Tử Trạm 公子湛

Cố Chi Quân 顾之君

Cổ Du Lan 古攸兰

Cô Lang Dực 孤狼翼

Cổ Sắt Hi 鼓瑟希

Cơ Vân Y 姬云依

Công Đảng Nhục Khống 攻党肉控

Công Phu Bao Tử 功夫包子

Công Tử Vu Ca 公子于歌

Cốt Cốc 骨谷

Củ Nhược 蒟蒻

Cuồng Thượng Gia Cuồng 狂上加狂

Cửu Dạ 久夜


🌸🌸🌸

D

Dã Hữu Tử Lộc 野有死鹿

Dạ Vãn Đích Huyết 夜晚的血

Dạ Vũ 夜羽

Đắc Bồ Đề Thời 得菩提时

Đại Giang Lưu 大江流

Đại Túy Đại Thụy 大醉大睡

Đạm Như Thủy 淡如水

Đả Cương Thi 打僵尸

Dạ Đích 夜嘀

Dạ Du 夜悠

Dữu Tử Thành Quân 柚子成君

Đại Phong Quát Quá 大风刮过

Đàn Nhị Gia 檀二爷

Đào Bảo Quyển / Minh Quỷ 桃宝卷

Đào Đào 桃桃

Đào Phù 桃符

Đào Yêu 桃夭

Địa Phủ Tiểu Khuyển 地府小犬

Dịch Nhân Bắc

Dịch Tu La 易修罗

Điềm Mật Sinh Hoạt 甜蜜生活

Diễm Tuyết Tuyết / Diễm Tuyết Viên Tuyết 焰雪雪 / 焰雪炎雪

Điển Y 典伊

Điệp Chi Linh 蝶之灵

Dnax

Do Đại Đích Yên 犹大的烟

Đỗ Tử Đằng 杜玉簪

Doãn Gia / Duẫn Gia 尹琊

Đoạn Tàng Tình 段残情

Đồi 颓

Đồng Hi 瞳曦

Đông Trùng 冬虫

Đồng Vi 瞳微

Duật Dương / Duật Nhật 聿旸

Duật Kiều 聿桥

Dục Hiểu 欲晓

Duyên Hà Cố 缘何故


🌸🌸🌸

G


🌸🌸🌸

H

Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ 好大一卷卫生纸

Hà Hán 河汉

Hà Mễ Sao Phấn Ti 虾米炒粉丝

Hà Phong Đình 荷风渟

Hà Tiêm Giác 荷尖角

Hắc Ám Chi Quang 黑暗之光

Hắc Bạch Kiếm Yêu 黑白剑妖

Hắc Sắc Cấm Dược 黑色禁药

Hàn Mai Mặc Hương 寒梅墨香

Hàn Y / Sở Hàn Y Thanh 楚寒衣青

Hỉ Bộ 绮步

Hi Hòa Thanh Linh 羲和清零

Hi Nguyệt Công Tử 羲玥公子

Hiểu Xuân 晓春

Hỏa Ly 火狸

Họa Thơ Ngữ 画诗语

Hoặc Trạc Trạc 惑戳戳

Hoài Thượng 淮上

Hoạn Đồng Học 宦同学

Hoàng Thành U Hỏa 皇城幽火

Hồng Hà / Thương Hải 红河/苍海

Hồng Y Quả 红衣果

Hương Long Tuyết Thụ 香龙血树

Hương Phẩm Tử Hồ 香品紫狐

Hương Tiểu Mạch 香小陌

Huyền 烬

Huyễn Ái Vô Ái

Huyền Tử Phách 玄紫珀

Huỳnh Dạ 荧夜


🌸🌸🌸

K


🌸🌸🌸

L

Lạc Dận 烙胤

Lạp Diện Yếu Gia Hương Thái 拉面要加香菜

Lạc Tân 絡繽

Lạc Khuynh 洛倾

Lai Tự Viễn Phương 来自远方

Lâm Bội 林佩

Lam Lâm 蓝淋

Lâm Tịch Ẩn 林夕隐

Lâm Tri Lạc 林知落

Lâm Tử Tự 林紫緒

Lăng Báo Tư 凌豹姿

Lăng Bộ Nhược Anh 绫部若樱

Lãng Hoa Điểm Điểm 浪花点点

Lăng Tử Minh

Lãnh Hương Trần

Lãnh Phong 冷枫

Lão Lâm

Lê Hoa Yên Vũ 梨花烟雨

Lệ Mộ Huyết Lan 泪慕血兰

Liên Lạc 莲洛

Liên Tích Ngưng Mâu 怜惜凝眸

Liễu Mãn Pha 柳满坡

Lililicat

Linh Thệ 零誓

Live / Trĩ Nhi 稚儿

Long Ngạo Thiên 龍傲天

Long Thất 龙柒

Luân Hồi Đích Xoa Tử 

Lữ Thiên Dật 吕天逸

Lục Dã Thiên Hạc 绿野千鹤

Lương Vụ 凉雾

Lưu Niên Ức Nguyệt 流年忆月

Lưu Thủy Vô Tình / Lưu Thủy Sàn Sàn 流水无情

Ly Chi Nhược Tố 离之若素

Ly Mãn

Lý Tùng Nho 李松儒


🌸🌸🌸

M

Ma Hoa Đông 麻花疼

Mạc Thiên Thiên

Mặc Hắc Hoa 墨黑花

Mặc Hương Đồng Xú 墨香铜臭

Mặc Kỳ Lân 墨麒麟

Mặc Nguyệt Nghê Thường

Mạc Tâm Thương 莫心伤

Mạc Thanh Vũ 莫青雨

Mặc Thức Thần 墨式辰

Mặc Trúc

Mặc Vũ Yên Dạ / Yên Diệp 墨雨烟夜

Mật Đào Vị Đích Tiểu Hoàng Đản 蜜桃味的小蛋黄

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 漫漫何其多

Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết 满座衣冠胜雪

Mạt Hồi 末回

Mạt Mạt Thanh Hàn 沫沫清寒

Mê Dương 迷羊

Mi Điêu Chu Nhan 眉凋朱颜

Mi Như Đại 眉如黛

Mị Sủng Tiểu Vu 魅宠小巫

Miểu Diễm 淼焱

Mijia

Minh Mạt Độc Hành

Minh Quỷ/Đào Bảo Quyển 桃宝卷

Mộ Dung Hiệp 慕容侠

Mộ Dung Tỷ Tả 慕容姐姐

Mộc Hi 沐希

Mộc Vũ Linh Âm 沐雨聆音

Mông Diện Tiểu Phiên Gia 蒙面小番茄

Mộng Khê Thạch / Cổ Kính 梦溪石

Mới Không Phải Husky 才不是二哈

Mục Túc Quân 苜蓿君


🌸🌸🌸

N

Nam Chi 南枝

Nam Phong Ca

Nam Qua Lão Yêu 南瓜老妖

Nam Quân 楠筠

Neal

Neleta

Ngã Đích Tiểu Q 我的小 Q

Nga Phi 蛾非

Ngô Trầm Thủy 吴沉水

Ngô Vô Tri 吾无知

Ngư Ngư Thuyết 鱼鱼说

Ngữ Tiếu Lan San 语笑阑珊

Ngưu Giác Cung 牛角弓

Nguyệt Bội Hoàn 月佩环

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh 月下蝶影

Nguyệt Hạ Kim Hồ 月下金狐

Nguyệt Hạ Tang 月下桑

Nhã Kỷ 雅纪

Nhã Mị 雅寐

Nhã Sinh 雅生

Nhan Lương Vũ 颜凉雨

Nhạn Quá Thanh Thiên

Nhân Thanh Quân 仁青君

Nhất Phiến Phù Vân 一片浮云

Nhất Tập Bạch Y 一袭白衣

Nhất Thế Hoa Thường 一世华裳

Nhất Thiên Nhất Dạ

Nhĩ Nhã 耳雅

Nhu Chi Thiên Vũ 柔の千舞

Nhược Hề

Nhược Thủy

Ninh Mông Hoả Diệm

Nịnh Mông Tình Nhân


🌸🌸🌸

O


🌸🌸🌸

P


🌸🌸🌸

Q


🌸🌸🌸

S


🌸🌸🌸

T

Tạm Đao Gia Môn 錾刀爷们

Tam Tam Đắc Cửu

Tam Thập Tái 三十载

Tang Phi Ngư 桑飞鱼

Tàng Yêu 藏妖

Tây Lăng Minh 西陵冥

Tây Tử Tự 西子绪

Tề Diên Vũ 齐鸢舞

Thanh Ngư Bất Bạch 青鱼不白

Thẩm Dạ Diễm 沈夜焰

Thẩm Hề Hòa 沈兮和

Thanh Khâu Thiên Dạ 青丘千夜

Thanh La Phiến Tử 青罗扇子

Thanh Mỗi / Thanh Miễn 青浼

Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼

Thanh Vụ Liễm Nguyệt 清雾潋月

Thảo Thảo 草草

Thập Thế 十世

Thất Dạ Vong Tình 七夜忘情

Thất Nhan Nhan/ Nhan Lâm 七颜颜 / 颜琳

Thất Thế Hữu Hạnh 七世有幸

Thất Ưu 七优

Thì Bất Đãi Ngã 时不待我

Thiên Bình Tọa 天瓶座

Thiển Đạm Sắc 浅淡色

Thiên Đường Phóng Trục Giả 天堂放逐者

Thiên Hạ Thiên 天下天

Thiên Hạ Vô Bạch 天下无白

Thiên Khỏa Thụ 千棵树

Thiên Kim Bất Mại 千金不卖`

Thiên Lại Chỉ Diên 天籁纸鸢

Thiên Na 天娜

Thiên Nham / Vạn Ngữ / San Đóa Lạp 千岩

 Thiên Nhai Khách 天涯客

Thiên Sứ J 天使J

Thiên Thiên Lý 千千里

Thiệu Ly 绍离

Thu Chí Thủy 秋至水

Thứ Hồng 第玫瑰

Thu Trì Vũ 秋池雨

Thủy Ấn

Thụy Giả 瑞者

Thủy Thiên Thừa 水千丞

Ti Đạc 司铎

Tịch Tĩnh Thanh Hòa 寂静清和

Tiêu 魈

Tiểu Bộ 小步

Tiêu Diêm Lô Oái

Tiêu Đường Đông Qua 焦糖冬瓜

Tiểu Gia Bất Thị Thụ 小爷不是受

Tiểu Hòa 筱禾

Tiêu Lâm 魈林

Tiếu Mị Mị 笑眯眯

Tiểu Tần Tử 小秦子

Tiểu Trư Tước

Tiểu Yêu Tử 小妖子

Tiểu Yêu Lạc Tử

Tĩnh Chu Tiểu Yêu 静舟小妖

Tĩnh Thủy Biên 静水边

Tô Biệt Tự 苏别绪

Tô Đặc 苏特

Tô Du Bính 酥油饼

Tố Phi Liễu 素飞柳

Tội Hóa / Vương Thập Nhất

Tồn Tại Tường Giác 蹲在墙角

Trạch Nữ Nhất Chi Hoa 宅女一枝花

Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn 沉鱼不落雁

Trần Ấn / Thương Thiên 塵印

Trần Thế Chi Thương 尘世之殇

Trần Tiểu Thái

Trang Sinh Hiểu Mộng

Triệt Dạ Lưu Hương 徹夜流香

Trường Sinh Thiên Diệp 长生千叶

Trường Vụ 長霧

Túy Niên 醉年

Tự Băng Tự Thủy

Từ Cảnh Niên 徐景年

Tứ Chích Cước 四只脚

Tự Nguyên Tuệ

Tư Hương Minh Nguyệt 思乡明月

Tương Tư Dẫn 相思引

Tử Dạ Nguyệt 子夜月

Tử Mộc 子沐

Tứ Nguyệt Tứ Nhật 四月四日

Tử Sắc Mộc Ốc 紫色木屋

Tu Thất 修七

Tự Từ 緒慈

Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之

Tử Vũ Nguyệt Diên 紫舞玥鸢

Tùy Phong Phi 随风飞

Tuyết Nguyên U Linh 雪原幽灵

Tuyệt Thế Miêu Bĩ 绝世猫痞


🌸🌸🌸

U


🌸🌸🌸

V


🌸🌸🌸

X


🌸🌸🌸

Y

Advertisements

47 responses to “Danh Sách Tác Giả Đam Mỹ

 1. Hi chủ nhà, truyện tụi mình edit sắp hoàn mà do Hiên Viên Gia lâu năm chẳng còn ai nhớ, bạn có thể giới thiệu giúp tụi mình được không? Dù bạn ở trên có gửi link rồi, nhưng tụi mình thân là người edit nên muốn PR truyện thêm.
  Bộ tụi mình làm là:

  Tuý Trường Sinh – Diệp Phi Bạch

  Xuyên không, ma pháp, cung đấu, 1×1, HE. Hiện tại chỉ còn vài chương nữa là hoàn rồi.
  Mong bạn giúp đỡ 🙂

  https://haiky.wordpress.com/muc-luc/sap-hoan/tuy-truong-sinh/

 2. Mọi người cho mình biết tên tác giả viết truyện *Bạn Diễn* được không ạ, mình muốn hỏi bạn ấy là mình có thể chuyển ver truyện *Bạn Diễn* được không?
  Vì mình kết cái truyện ấy quá nên muốn xin bạn ấy chuyển ver về couple mình thích.
  Cảm ơn mọi người, ❤

 3. Pingback: Danh Sách Tác Giả Đam Mỹ – Site Title

 4. Chào bạn, không biết bạn có thể xóa đi những bài mà bạn giới thiệu truyện mình edit trên wordpress bạn được không? Nếu được thì xin cảm ơn bạn. Để dễ xóa hơn, mình thấy tag mà bạn hay dùng cho mình là Natane và cassiopeia463,

(*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s