Danh Sách Tác Giả Đam Mỹ

 ๖ۣۜDanh ๖ۣۜSách ๖ۣۜTác ๖ۣۜGiả ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ

๖ۣۜ#

 1. 10 Nguyên Mãi Canh Bảo
 2. 12 Jun
 3. 172862632
 4. 2 Ám Bạch
 5. 42 Lão Nhân

 6. 5 Ngốc 呆呆呆呆呆
 7. 74
 8. 75D
 9. 77 Gia Đích Miêu 77家的喵
 10. 88Aki

๖ۣۜA

 1. Ablfish
 2. A Cảnh
 3. A Cật
 4. A Đậu 阿豆
 5. A Di Dã 阿弥野
 6. A Dương
 7. A Gia Ny 阿嘉妮
 8. A Hắc Tang A
 9. A Từ Cô Nương 阿辞姑娘
 10. Ashitaka
 11. A Kim Bảo 阿金宝
 12. Á Mạch Ngốc 亚麦呆
 13. A Mỗ Tư Đặc Đan Tiên Nãi 阿姆斯特丹鲜奶
 14. A Nguyễn Hữu Tửu 阿阮有酒
 15. A Thích Tử 阿踢
 16. Ái Khán Thiên 爱看天
 17. Ale Lưu Bạch Ale鎏白
 18. AMO
 19. Ám Dạ Lưu Quang 暗夜流光
 20. Ám Hương Phiêu Phù 暗香漂浮
 21. Ám Luyến Trứ 暗恋着
 22. Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản 黯然消混蛋
 23. Anh Đào 樱桃
 24. Ảnh Độ Hàn Giang 影度寒江
 25. Ân Duy 殷唯
 26. Ẩn Nặc Lan San 隐匿阑珊
 27. Áo Lợi Thu/Thập Tứ Hành Thi 奥利啾/十四行诗
 28. Âu Phật Khang 欧佛康
 29. An Tự Nhai 安字街
 30. Angelina
 31. Apple
 32. Arpege

๖ۣۜB

 1. Bắc Mặc Đường 北棠墨
 2. Bắc Nam 北南
 3. Bạc Mộ Băng Luân 薄暮冰轮
 4. Bắc Tiểu An 北小安
 5. Bắc Tỷ Quân 北徙君
 6. Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯
 7. Bách Quỷ Dạ Hành 百鬼夜行
 8. Bạch Vân 白芸
 9. Bạch Y Hứa Tửu / Thanh Hà Bạch Liên 白衣许酒 / 青荷白莲
 10. Bạo Táo Đích Bàng Giải 暴躁的螃蟹
 11. Băng Đường Liên Tử Canh 冰糖莲子羹
 12. Băng Hạ Tuyết 冰夏雪
 13. Băng Long 冰龙
 14. Băng Mị 冰魅
 15. Báo Chỉ Hồ Tường 报纸糊墙
 16. Bạo Kì 爆琦
 17. Bất Dạ / Phối Phối Thái Hàm 不夜 / 配菜太咸
 18. Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋
 19. Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử 不能发芽的种子
 20. Bát Nhật Ký Nô 八日寄奴
 21. Bại Bắc Thiểu Niên 敗北少年
 22. Bán Thế Thất Ngôn 半世七言
 23. Bán Tiệt Hương 半截香
 24. Bát Thiên Quế Tửu 八千桂酒
 25. Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn 不戴套的键盘
 26. Bích Dao 璧瑶
 27. Bích Thủy Mai Lạc 碧水梅落
 28. Biên Tưởng 边想
 29. Bình Quả Thụ 苹果树
 30. Bò Cạp Ôn Nhu 温柔的蝎子
 31. Bồi Căn Thỏ Nhục Quyển 培根兔肉卷
 32. Bồng Đảo Khách 蓬岛客
 33. Bùi Lễ 裴礼

๖ۣۜC

 1. Ca Vu Phất Hiểu 歌于拂晓
 2. Cam Cam Cam Cam Cam Tiểu Khả 甘甘甘甘甘小可
 3. Cao Lãnh Hựu Anh Tuấn 高冷又英俊
 4. Cẩm Trọng 锦重
 5. Cận Cận 靳靳
 6. Cận Sắc Ivy 堇色 Ivy
 7. Cận Thị Nhãn 近视眼
 8. Cáp Khiếm Huynh 哈欠兄
 9. Cật Lưỡng Oản 吃两碗
 10. Cật Phạn Phạn Phạn 吃饭饭饭
 11. Cật Tố 吃素
 12. Cẩu Oa Tử / Thiên Nhất 狗娃子
 13. Chanh Macaron / Ninh Mông Mã Tạp Long 柠檬马卡龙
 14. Chanh Tử Vũ 橙子雨
 15. Chấp Bạch Bất Trực Bạch 执白不直白
 16. Chi Chi Ma 芝芝麻
 17. Chỉ Phiến Lưu Bạch 纸扇留白
 18. Chỉ Sắc  纸色
 19. Chỉ Tiên Táng Sa 旨尖葬沙
 20. Chỉ Túy Kim Mê 纸醉金迷
 21. Chiết Hoa Chi 折花吱
 22. Chiêu Tài Ái Bảo 招财爱宝
 23. Chính Huyền Đảo Sổ 正弦倒数
 24. Chính Trực Đích Tiểu Hoàng Kê 正直的小黄鸡
 25. Chu Lạc Thảo 周落草
 26. Chu Tiểu Man 朱小蛮
 27. Chúc Chiếu 烛照
 28. Chức Vân
 29. Chuế Mộng 缀梦
 30. Chung Hiểu Sinh 钟晓生
 31. Chung Ý E Gia 锺意 E 家
 32. Chuyên Nghiệp Vi Quan 专业围观
 33. Cô Nghiễn 孤砚
 34. Cố Tam Chương 顾三章
 35. Công Tử Ca 公子歌
 36. Cô Độc Đích Phong 孤独的风
 37. Cổ Ngọc Văn Hương 古玉闻香
 38. Cô Quang Tàn Chiếu 孤光残照
 39. Côi Tự 瑰屿
 40. Công Tử Tầm Hoan 公子寻欢
 41. Công Tử Hoan Hỉ 公子欢喜
 42. Công Tử Như Lan 公子如兰
 43. Công Tử Trạm 公子湛
 44. Cố Chi Quân 顾之君
 45. Cổ Du Lan 古攸兰
 46. Cô Lang Dực 孤狼翼
 47. Cổ Sắt Hi 鼓瑟希
 48. Cơ Vân Y 姬云依
 49. Công Đảng Nhục Khống 攻党肉控
 50. Công Phu Bao Tử 功夫包子
 51. Công Tử Vu Ca 公子于歌
 52. Cốt Cốc 骨谷
 53. Cù Thất 瞿七
 54. C Tiêu Diêu C逍遥
 55. Củ Nhược 蒟蒻
 56. Cuồng Thượng Gia Cuồng 狂上加狂
 57. Cuồng Tưởng Chi Đồ 狂想之途
 58. Cửu Dạ 久夜
 59. Cửu Hào Cầu 九号球
 60. Cửu Nguyệt Mãi Đích Bính Can 九月买的饼干
 61. Cứu Vĩ Yêu Hồ 灸尾妖狐
 62. Cực Xuyên 极川

๖ۣۜD

 1. Dã Hữu Tử Lộc 野有死鹿
 2. Dạ Bán Thưởng Cúc 夜半赏菊
 3. Dạ Vãn Đích Huyết 夜晚的血
 4. Dạ Vũ 夜羽
 5. Dẫn Lộ Tinh 引路星
 6. Dục Tuyết Ẩm Bôi☆Sơ Hòa 欲雪饮杯☆初禾
 7. Dục Trục Khinh Kỵ 欲逐轻骑
 8. Đắc Bồ Đề Thời 得菩提时
 9. Đào Chi Yêu 桃之幺
 10. Đại Giang Lưu 大江流
 11. Đại Hà Hà 大虾虾
 12. Đại Hang 大缸
 13. Đại Túy Đại Thụy 大醉大睡
 14. Đạm Như Thủy 淡如水
 15. Đả Cương Thi 打僵尸
 16. Dạ Đích 夜嘀
 17. Dạ Du 夜悠
 18. Dạ Lan F 夜澜F
 19. Dịch Dung Thuật Cửu 易容术九
 20. Dữu Tử Thành Quân 柚子成君
 21. Đại Bạch Thỏ Đại Bạch Đại 大白兔大白大
 22. Đại Phong Quát Quá 大风刮过
 23. Đại Sái Tương Du 大洒酱油
 24. Đàn Nhị Gia 檀二爷
 25. Đào Bảo Quyển / Minh Quỷ 桃宝卷
 26. Đào Đào 桃桃
 27. Đào Hoa Tửu☆Chuyên Chú Hoàng Bạo Tam Thập Niên 桃花酒☆专注黄暴三十年
 28. Đào Phù 桃符
 29. Đao Thao Thao 刀叨叨
 30. Đao Thứ 刀刺
 31. Đào Yêu 桃夭
 32. Địa Phủ Tiểu Khuyển 地府小犬
 33. Dịch Nhân Bắc
 34. Dịch Tu La 易修罗
 35. Diễm Quy Khang 艳归康
 36. Điềm Mật Sinh Hoạt 甜蜜生活
 37. Diễm Tuyết Tuyết / Diễm Tuyết Viên Tuyết 焰雪雪 / 焰雪炎雪
 38. Điển Y 典伊
 39. Điềm Bính Phiến Mại Cơ Tiên Nữ Sáo 甜饼贩卖机仙女套
 40. Điệp Chi Linh 蝶之灵
 41. Dnax
 42. Do Đại Đích Yên 犹大的烟
 43. Domoto1987
 44. Đỗ Tử Đằng 杜玉簪
 45. Đỗ Mạo Thái 杜冒菜
 46. Doãn Gia / Duẫn Gia 尹琊
 47. Đoạn Tàng Tình 段残情
 48. Đồi 颓
 49. Đồng Đồng Đồng Tử☆Đồng Tử 童童童子☆童子
 50. Đồng Hi 瞳曦
 51. Đông Trùng 冬虫
 52. Đồng Vi 瞳微
 53. Du Tai Quân 悠哉君
 54. Duật Dương / Duật Nhật 聿旸
 55. Duật Kiều 聿桥
 56. Dục Hiểu 欲晓
 57. Duyên Hà Cố 缘何故
 58. Dư Trình 余酲

๖ۣۜE

 1. EvolLilith

๖ۣۜF

 1. Fancica

๖ۣۜG

 1. Gia Cát Huyên Chi 诸葛喧之
 2. Giang Hồ Thái Yêu Sinh 江湖太妖生
 3. Grace Tiểu Bối Grace小贝

๖ۣۜH

 1. Hải Gia Tử Bất Hảo Cật 海椰子不好吃
 2. Hải Kinh Lạc 海鶄落
 3. Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ 好大一卷卫生纸
 4. Hà Hán 河汉
 5. Hà Mễ Sao Phấn Ti 虾米炒粉丝
 6. Hà Phong Đình 荷风渟
 7. Hà Tiêm Giác 荷尖角
 8. Hạ Yến Thanh 夏晏清
 9. Hạc Lai Y 鹤来衣
 10. Hạc Tranh 鹤峥
 11. Hắc Ám Chi Quang 黑暗之光
 12. Hắc Bạch Kiếm Yêu 黑白剑妖
 13. Hắc Miêu Nghễ Nghễ 黑猫睨睨
 14. Hắc Sắc Cấm Dược 黑色禁药
 15. Hàn Mai Mặc Hương 寒梅墨香
 16. Hàn Thục 寒菽
 17. Hàn Y / Sở Hàn Y Thanh 楚寒衣青
 18. Hạng Lục Qua 项绿瓜
 19. Hạnh Nhân Trà 杏仁茶
 20. Hạo Hãn 浩瀚
 21. Hảo Đại Nhất Phân Thiêu Bạch 好大一份烧白
 22. Heathtasia
 23. Họa Mi Lang 画眉郎
 24. Họa Ngữ 婳语
 25. Hoa Từ 花徐
 26. Hỉ Bộ 绮步
 27. Hi Hòa Thanh Linh 羲和清零
 28. Hi Nguyệt Công Tử 羲玥公子
 29. Hi Qua Đoàn Tử 僖瓜团子
 30. Hiền Tam 賢三
 31. Hiểu Xuân 晓春
 32. Hòa Cửu Cửu 禾九九
 33. Hỏa Ly 火狸
 34. Họa Thơ Ngữ 画诗语
 35. Hoặc Trạc Trạc 惑戳戳
 36. Hoài Nhược Cốc 怀若谷
 37. Hoài Thượng 淮上
 38. Hoạn Đồng Học 宦同学
 39. Hoàng Quyền Chí Thượng 皇权至上
 40. Hoàng Thành U Hỏa 皇城幽火
 41. Hồ Ly Bất Quy 狐狸不归
 42. Hồ Ly☆Tiểu Mạc 狐狸☆fox^^☆小莫
 43. Hội Võ Công Đích Tiểu Hồ Ly 会武功的小狐狸
 44. Hồn Như Dịch 魂如易
 45. Hồng Anh Vạn Sự Ốc 红櫻万事屋
 46. Hồng Hà / Thương Hải 红河/苍海
 47. Hồng Y Quả 红衣果
 48. Hương Long Tuyết Thụ 香龙血树
 49. Hương Phẩm Tử Hồ 香品紫狐
 50. Hương Tiểu Mạch 香小陌
 51. Huyền 烬
 52. Huyễn Ái Vô Ái
 53. Huyền Tử Phách 玄紫珀
 54. Huyết Huyết 血血
 55. Huỳnh Dạ 荧夜

๖ۣۜI

๖ۣۜJ

 1. J112233

๖ۣۜK

 1. Kế Tục Y Lại Tát Đán 繼續依賴撒旦
 2. Kết Kết / La Liên 桔桔
 3. Kết Tử Thụ 桔子树
 4. Khả Liên Ba Ba 可怜巴巴
 5. Khai Hoa Bất Kết Quả 开花不结果
 6. Khiêm Thiểu 謙少
 7. Khiêm Tâm Quyết 谦心诀
 8. Khinh Điểm 轻点
 9. Khốn Thành Hùng Miêu 困成熊猫
 10. Khốn Ỷ Nguy Lâu 困倚危楼
 11. Không Đăng Lưu Viễn
 12. Không Mộng 空梦
 13. Khống Nhi Dĩ☆Khủng Long Đản Đản Khống 控而已☆恐龙蛋蛋控
 14. Khởi Ti Kê
 15. Khuynh Lạc Cửu Tiêu 倾落九霄
 16. Khuynh Phượng Mính Nguyệt 倾凤茗玥
 17. Khương Thái Bà Điếu Miêu 姜太婆钓猫
 18. Kim Lăng Thập Tứ Sai☆Kim Thập Tứ Sai 金陵十四钗☆金十四钗
 19. Kim Sinh Duyên Thiển 今生缘浅
 20. Kính Cát Tường 镜吉祥
 21. Kiếm Đoạn Đào Yêu 剑断桃夭
 22. Kiều Tu Hồ La Bặc 娇羞胡萝卜
 23. Killer
 24. Kim Cương Quyển 金刚圈
 25. Kim Nguyên Bảo 金元宝
 26. Kinh Thành Nam Sủng 京城男宠
 27. Kỳ Lân Ngọc 麒麟玉
 28. Kỵ Kình Nam Thứ 骑鲸南去

๖ۣۜL

 1. La Bặc Thỏ Tử 萝卜兔子
 2. La Bặc Tinh 萝卜精
 3. La Tái Thuyết 罗再说
 4. Lạc Anh Triêm Mặc 落樱沾墨
 5. Lạc Dận 烙胤
 6. Lạp Diện Yếu Gia Hương Thái 拉面要加香菜
 7. Lạc Tân 絡繽
 8. Lạc Khuynh 洛倾
 9. Lai Mộ 来暮
 10. Lai Tự Viễn Phương 来自远方
 11. Lâm Bất Hoan 林不欢
 12. Lâm Bội 林佩
 13. Lam Lâm 蓝淋
 14. Lâm Tịch Ẩn 林夕隐
 15. Lâm Tri Lạc 林知落
 16. Lâm Tử Tự 林紫緒
 17. Lãng Thấm
 18. Lăng Báo Tư 凌豹姿
 19. Lăng Bộ Nhược Anh 绫部若樱
 20. Lãng Hoa Điểm Điểm 浪花点点
 21. Lăng Thần Bút Duyên 凌晨筆缘
 22. Lãnh Tiếu Đối Đao Phong/Dã Thỏ Đích Tỏa Cốt Yêu 冷笑对刀锋/野兔的锁骨哟
 23. Lăng Tử Minh
 24. Lãnh Hương Trần
 25. Lãnh Phong 冷枫
 26. Lão Lâm
 27. Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử 拉棉花糖的兔子
 28. Lê Hoa Yên Vũ 梨花烟雨
 29. Lệ Mộ Huyết Lan 泪慕血兰
 30. Liên Hề Liên Hề 莲兮莲兮
 31. Liên Lạc 莲洛
 32. Liên Tích Ngưng Mâu 怜惜凝眸
 33. Liễu Mãn Pha 柳满坡
 34. Lililicat
 35. Linh Thệ 零誓
 36. Linh Tư 泠司
 37. Live / Trĩ Nhi 稚儿
 38. Loạn Đạn Bá Tước 乱弹伯爵
 39. Long Ngạo Thiên 龍傲天
 40. Long Thất 龙柒
 41. Lộ Quy Đồ 路归途
 42. Luân Hồi Đích Xoa Tử 
 43. Lữ Thiên Dật 吕天逸
 44. Lục Chích Đản 六只蛋
 45. Lục Ngôn Thiếu 陆言少
 46. Lục Dã Thiên Hạc 绿野千鹤
 47. Lục U U 陆呦呦
 48. Lư Bất Quy 驴不归
 49. Lương Thiền 凉蝉
 50. Lương Vụ 凉雾
 51. Lưu Niên Ức Nguyệt 流年忆月
 52. Lưu Thủy Vô Tình / Lưu Thủy Sàn Sàn 流水无情
 53. Ly Chi Nhược Tố 离之若素
 54. Ly Mãn
 55. Lý Truyền Ngôn 李传言
 56. Lý Tùng Nho 李松儒

๖ۣۜM

 1. Ma Hoa Đông 麻花疼
 2. Mamiyasai
 3. Ma Tạp Tư Vị 摩卡滋味
 4. Mạc Mạc Vô Văn 莫莫无闻
 5. Mạc Thiên Thiên
 6. Mạch Lam 麦蓝
 7. Mai Hoa Miêu 梅花猫
 8. Mai Xuyên Thu Khố Tử 梅川秋裤子
 9. Mặc Hắc Hoa 墨黑花
 10. Mặc Hương Đồng Xú 墨香铜臭
 11. Mặc Kỳ Lân 墨麒麟
 12. Mặc Nguyệt Nghê Thường
 13. Mạc Tâm Thương 莫心伤
 14. Mạc Thanh Vũ 莫青雨
 15. Mạc Thần Hoan 莫晨欢
 16. Mặc Thức Thần 墨式辰
 17. Mặc Trúc
 18. Mặc Vũ Yên Dạ / Yên Diệp 墨雨烟夜
 19. Mật Đào Vị Đích Tiểu Hoàng Đản 蜜桃味的小蛋黄
 20. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 漫漫何其多
 21. Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết 满座衣冠胜雪
 22. Mạt Hồi 末回
 23. Mạt Mạt Thanh Hàn 沫沫清寒
 24. Mê Dương 迷羊
 25. Mi Điêu Chu Nhan 眉凋朱颜
 26. Mi Như Đại 眉如黛
 27. Mị Sủng Tiểu Vu 魅宠小巫
 28. Miểu Diễm 淼焱
 29. Miêu Cửu 猫九
 30. Miêu Điểu 猫鸟
 31. Miêu Nguyên 猫原
 32. Mijia
 33. Minh Hỏa Chấp Trượng 明火执仗
 34. Minh Mạt Độc Hành
 35. Minh Quỷ/Đào Bảo Quyển 桃宝卷
 36. Mộ Dung Hiệp 慕容侠
 37. Mộ Dung Tỷ Tả 慕容姐姐
 38. Mộc Hề Nương 木兮娘
 39. Mộc Hi 沐希
 40. Mộc Cận Manh Manh Đát 木槿萌萌哒
 41. Mộc Nhất Liễu / Ba Mặc Mặc 木一了/ 巴默默
 42. Mộc Qua Hoàng 木瓜黄
 43. Mộc Tam Quan 木三观
 44. Mộc Vũ Linh Âm 沐雨聆音
 45. Mộng Cảnh Thảo Luận Tiểu Tổ 梦境讨论小组
 46. Mông Diện Chỉ Dương 蒙面纸羊
 47. Mông Diện Tiểu Phiên Gia 蒙面小番茄
 48. Mộng Khê Thạch / Cổ Kính 梦溪石
 49. Mới Không Phải Husky 才不是二哈
 50. Mù Tạc Quân 芥末君
 51. Mục Túc Quân 苜蓿君

๖ۣۜN

 1. Na Khả Lộ Lộ 娜可露露
 2. Nam Chi 南枝
 3. Nam Phong Ca
 4. Nam Qua Lão Yêu 南瓜老妖
 5. Nam Quân 楠筠
 6. Nam Vinh Đông Lý 南荣东里
 7. Nặc Danh 匿名
 8. Nặc Danh Thanh Hoa Ngư 匿名青花鱼
 9. Neal
 10. Neleta
 11. Ngả Anh Nam 艾樱南
 12. Ngã Đích Tiểu Q 我的小 Q
 13. Nga Phi 蛾非
 14. Ngã Thị Tổng Tài 我是总裁
 15. Ngã Tức Giang Hồ 我即江湖
 16. Ngọc Sư Sư 玉师师
 17. Ngọc Vũ 玉宇
 18. Ngô Trầm Thủy 吴沉水
 19. Ngô Vô Tri 吾无知
 20. Ngôn Triều Mộ 言朝暮
 21. Ngũ Sắc Long Chương 五色龙章
 22. Ngư Ngư Thuyết 鱼鱼说
 23. Ngữ Tiếu Lan San 语笑阑珊
 24. Ngưu Giác Cung 牛角弓
 25. Nguyệt Bán Đinh 月半丁
 26. Nguyệt Bội Hoàn 月佩环
 27. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh 月下蝶影
 28. Nguyệt Hạ Kim Hồ 月下金狐
 29. Nguyệt Hạ Tang 月下桑
 30. Nhã Kỷ 雅纪
 31. Nhã Mị 雅寐
 32. Nhã Sinh 雅生
 33. Nhan Lương Vũ 颜凉雨
 34. Nhạn Quá Thanh Thiên
 35. Nhân Thanh Quân 仁青君
 36. Nhất Bả Sát Trư Đao 一把杀猪刀
 37. Nhất Cá Mễ Bính 一个米饼
 38. Nhất Chích Đại Đại Đại Kình Ngư 一只大大大鲸鱼
 39. Nhất Đóa Tiểu Thông Hoa 一朵小葱花
 40. Nhất Phiến Phù Vân 一片浮云
 41. Nhất Tập Bạch Y 一袭白衣
 42. Nhất Thế Hoa Thường 一世华裳
 43. Nhất Thiên Nhất Dạ
 44. Nhất Trạch Tam Sinh 一宅三生
 45. Nhập Loạn 廿乱
 46. Nhị Bức Nham Tế Bào – 二逼癌细胞
 47. Nhị Đông 二冬
 48. Nhĩ Ngạ Bất Ngạ A 你饿不饿啊
 49. Nhĩ Nhã 耳雅
 50. Nhiễm Nhĩ 冉尔
 51. Nhu Chi Thiên Vũ 柔の千舞
 52. Nhu Nhu A 糯糯啊
 53. Nhược Hề
 54. Nhược Thủy
 55. Nhược Ương Quân 若鸯君
 56. Niên Hoa Chuyển Sinh 年华转生
 57. Ninh Mông Hoả Diệm
 58. Nịnh Mông Tình Nhân

๖ۣۜO

 1. Ô Kiểm Đại Tiếu 捂脸大笑
 2. Ô Mông Tiểu Yến 乌蒙小燕
 3. Oa Qua Oa 呱瓜呱
 4. Ôn Mộ Sinh 温暮生

๖ۣۜP

 1. Phàn Lạc 樊落
 2. Phao Phao Tuyết Nhi 泡泡雪儿
 3. Phát Như Thanh Ti 发如青丝
 4. Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu飞奔的小蜗牛
 5. Phi Thiên Dạ Tường 非天夜翔
 6. Phi Ngữ
 7. Phong Cuồng Đích Đồ Phu 疯狂的屠夫
 8. Phong Dạ Hân 风夜昕
 9. Phong Duy 风维
 10. Phong Hồng Thâm Thu
 11. Phong Khởi Liên Y 风起涟漪
 12. Phong Lộng 风弄
 13. Phong Lưu Thư Ngốc 风流书呆
 14. Phong Quá Vô Ngân 风过无痕
 15. Phong Xuy Tiễn Vũ 风吹翦羽
 16. Phù Diêu Trực Thượng 扶摇直上
 17. Phù Phong Lưu Ly 扶风琉璃
 18. Phượng Phi Độc Vũ 凤飞独舞
 19. Priest

๖ۣۜQ

 1. Quải Chi Nhi 挂枝儿
 2. Quản Hồng Y 管红衣
 3. Qifu A / Khí Phụ A 弃妇 A
 4. QJF
 5. Quân Thái Bình 君太平
 6. Quân Tự Ca 君自歌
 7. Quân Xuyên 昀川
 8. Quất Tử Chu 橘子舟
 9. Quyền Nhược Nhược 权若若
 10. Quỷ Sách 鬼策
 11. Quỷ Sửu 鬼丑
 12. Quyện Chẩm Yếm Dạ 倦枕厌夜
 13. Quyết Tuyệt 决绝

๖ۣۜR

 1. Ranana

๖ۣۜS

 1. Sapphire Jell
 2. Sa Mạc Cuồng Vân 沙漠狂云
 3. Sắc Như Không 色如空
 4. Sài Kê Đản 柴鸡蛋
 5. Sài Mễ Du Diêm 柴米油盐
 6. Sasura Điệp Sasura 蝶
 7. Sát Na Phương Nhan 刹那芳颜
 8. Sát Tiểu Hoàn 杀小丸
 9. Silentcarol
 10. Sisimo
 11. Sinh Sinh Tử Tử 生生死死
 12. Song Tử Tinh Không
 13. Sơ Hòa 初禾
 14. Sở Y 楚衣
 15. Sở Hàn Y Thanh 楚寒衣青
 16. Sơ Nhất Ái Cật Đường 初一爱吃糖
 17. Sơ Vẫn Giang Hồ 初吻江湖
 18. Sơn Bất Cố 山不顾
 19. Sơn Cảnh Vương Tứ 山景王四
 20. Ssy124
 21. Sung Tùng
 22. Superpanda
 23. Swybx

๖ۣۜT

 1. Tạ Diệc 谢亦
 2. Tả Dương 左阳
 3. Tạp Bỉ Khâu 卡比丘
 4. Tần Nhiên 秦燃
 5. Tàng Cung Bán Bộ 藏弓半步
 6. Tạm Đao Gia Môn 錾刀爷们
 7. Tam Hoa Tửu 三花酒
 8. Tam Tam Đắc Cửu
 9. Tam Thập Tái 三十载
 10. Tang Phi Ngư 桑飞鱼
 11. Tàng Yêu 藏妖
 12. Tần Tam Kiến 秦三见
 13. Tây Môn Bất Xuy Tuyết 西门不吹雪
 14. Tây Lăng Minh 西陵冥
 15. Tây Tây Đặc 西西特
 16. Tây Tử Tự 西子绪
 17. Tề Diên Vũ 齐鸢舞
 18. Thanh Ngư Bất Bạch 青鱼不白
 19. Tha Tự Mật 它似蜜
 20. Thẩm Dạ Diễm 沈夜焰
 21. Thẩm Hề Hòa 沈兮和
 22. Thanh Giản 清简
 23. Thanh Khâu Thiên Dạ 青丘千夜
 24. Thanh La Phiến Tử 青罗扇子
 25. Thanh Mỗi / Thanh Miễn 青浼
 26. Thanh Thanh Điệp 青青叶
 27. Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼
 28. Thanh Vụ Liễm Nguyệt 清雾潋月
 29. Thanh Y Họa Mặc 青衣画墨
 30. Tào Thao Bất Tại Trường Phản Pha 曹操不在长坂坡
 31. Thảo Thảo 草草
 32. Thần Vong Xỉ Hàn 0 唇亡齿寒0
 33. Thập Thế 十世
 34. Thập Cửu Dao☆Thập Cửu Dao Nhất Dao 十九瑶☆十九瑶一瑶
 35. Thất Dạ Vong Tình 七夜忘情
 36. Thất Lục Nhị 七六二
 37. Thất Nhan Nhan/ Nhan Lâm 七颜颜 / 颜琳
 38. Thất Thanh Hào Giác 七声号角
 39. Thất Thiên Ti 柒千丝
 40. Thất Thế Hữu Hạnh 七世有幸
 41. Thất Ưu 七优
 42. Thì Bất Đãi Ngã 时不待我
 43. Thi Tiểu Đao 诗小刀
 44. Thiên Bình Tọa 天瓶座
 45. Thiên Đại Đích Ba Ba 千代的爸爸
 46. Thiển Đạm Sắc 浅淡色
 47. Thiên Đường Phóng Trục Giả 天堂放逐者
 48. Thiên Hạ Thiên 天下天
 49. Thiên Hạ Vô Bạch 天下无白
 50. Thiên Khỏa Thụ 千棵树
 51. Thiên Kim Bất Mại 千金不卖`
 52. Thiên Lại Chỉ Diên 天籁纸鸢
 53. Thiên Na 天娜
 54. Thiên Nham / Vạn Ngữ / San Đóa Lạp 千岩
 55. Thiên Nhai Khách 天涯客
 56. Thiền Tinh 蝉星
 57. Thiên Sứ J 天使J
 58. Thiên Thiên Lý 千千里
 59. Thiêu Bính Muội 烧饼妹
 60. Thiệu Ly 绍离
 61. Thời Bất Đãi Ngã 时不待我
 62. Thời Kính 时镜
 63. Thời Tam Thập 时三十
 64. Thu Chí Thủy 秋至水
 65. Thứ Hồng 第玫瑰
 66. Thu Thiên Tại Thời 秋千在时
 67. Thu Trì Vũ 秋池雨
 68. Thủy Ấn
 69. Thụy Giả 瑞者
 70. Thụy Mang 睡芒
 71. Thủy Thiên Thừa 水千丞
 72. Thực Đường Thái Hảo Nan Cật 食堂菜好难吃
 73. Thực Vật Cự Tháp 食物巨塔
 74. Thượng Linh 上灵
 75. Thượng Sơn Học Nghệ Hạ Sơn Báo Cừu 上山学艺下山报仇
 76. Ti Đạc 司铎
 77. Tịch Mịch Dã Yếu Tiếu 寂寞也要笑
 78. Tịch Tĩnh Thanh Hòa 寂静清和
 79. Tiên Ngư 煎鱼
 80. Tiên Tùng Lam 仙菘蓝
 81. Tiêu 魈
 82. Tiểu Bạch Bạch Bạch Bạch Hài 小白白白白鞋
 83. Tiểu Bạch Ngư 小白鱼
 84. Tiểu Bộ 小步
 85. Tiêu Diêm Lô Oái
 86. Tiêu Đường Đông Qua 焦糖冬瓜
 87. Tiểu Gia Bất Thị Thụ 小爷不是受
 88. Tiểu Hòa 筱禾
 89. Tiểu Hương Lư 小香驴
 90. Tiếu Lam 笑蓝
 91. Tiêu Lâm 魈林
 92. Tiêu Mạc Nhân 萧莫人
 93. Tiếu Mị Mị 笑眯眯
 94. Tiểu Nãi Phấn 小奶粉
 95. Tiểu Tả A 小写A
 96. Tiểu Tần Tử 小秦子
 97. Tiểu Tiêu 小霄
 98. Tiểu Trư Tước
 99. Tiểu Xà Tinh 小蛇精
 100. Tiểu Yến 小宴
 101. Tiểu Yêu Tử 小妖子
 102. Tiểu Yêu Lạc Tử
 103. Tĩnh Chu Tiểu Yêu 静舟小妖
 104. Tỉnh Dặc Cữu 井弋臼
 105. Tinh Phân Dữu Tử Trà 精分柚子茶
 106. Tĩnh Thủy Biên 静水边
 107. Tô Biệt Tự 苏别绪
 108. Tô Cảnh Nhàn 苏景闲
 109. Tô Đặc 苏特
 110. Tô Du Bính 酥油饼
 111. Tô Lưu 苏鎏
 112. Tố Phi Liễu 素飞柳
 113. Tố Trường Thiên 素长天
 114. Tội Hóa / Vương Thập Nhất
 115. Tồn Tại Tường Giác 蹲在墙角
 116. Tống Quân Nam Phổ 送君南浦
 117. Trạch Nữ Nhất Chi Hoa 宅女一枝花
 118. Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn 沉鱼不落雁
 119. Trần Ấn / Thương Thiên 塵印
 120. Trần Dạ 尘夜
 121. Trần Thế Chi Thương 尘世之殇
 122. Trần Tiểu Thái
 123. Trang Sinh Hiểu Mộng
 124. Triệt Dạ Lưu Hương 徹夜流香
 125. Trinh Dĩnh 贞颖
 126. Trì Vấn Thủy 池问水
 127. Trung Hoa Thuyết Thư Nhân
 128. Trường Sinh Thiên Diệp 长生千叶
 129. Trường Vụ 長霧
 130. Túc Danh 粟名
 131. Tu Phất Tuyết 岫拂雪
 132. Túy Ẩm Trường Ca 醉饮长歌
 133. Tusi
 134. Túy Niên 醉年
 135. Túy Hưu Hà Phương 醉又何妨
 136. Tự Băng Tự Thủy
 137. Từ Cảnh Niên 徐景年
 138. Tứ Chích Cước 四只脚
 139. Tự Nguyên Tuệ
 140. Tư Hương Minh Nguyệt 思乡明月
 141. Tương Tư Dẫn 相思引
 142. Tùng Lý Đích Điện Đăng Phao 松理的电灯泡
 143. Tụng Yển 颂偃
 144. Tử Dạ Nguyệt 子夜月
 145. Tử Dạ Bất Miên 子夜不眠
 146. Tư Đồ 厮徒
 147. Tư Đồ Cửu Lưu 司徒九流
 148. Tứ Hỉ Thang Viên 四喜汤圆
 149. Tứ Hựu Tây 四又西
 150. Tư Mã Sách Thiên 司马拆迁
 151. Tử Mộc 子沐
 152. Tử Nguyệt Sa Y 紫月纱依
 153. Tứ Nguyệt Tứ Nhật 四月四日
 154. Tử Sắc Mộc Ốc 紫色木屋
 155. Tu Thất 修七
 156. Tứ Thập Cửu Trản Đăng 四十九盏灯
 157. Tự Từ 緒慈
 158. Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之
 159. Tử Vũ Nguyệt Diên 紫舞玥鸢
 160. Tùy Phong Phi 随风飞
 161. Tuyết Nguyên U Linh 雪原幽灵
 162. Tuyệt Thế Miêu Bĩ 绝世猫痞
 163. Tuyết Yêu Phi Tường 雪妖飞翔
 164. Trà Lý CC 茶鲤CC
 165. Trà Thâm 茶深
 166. Trạch Khanh Quân 泽卿君
 167. Trần Cảnh Sơ 陈景初
 168. Trì Tiểu Gia 迟小爷
 169. Trì Đại Tối Cường 池袋最强
 170. Triêu Triêu Mộ Tịch 朝朝暮夕
 171. Trương Đại Cát 张大吉

๖ۣۜU

 1. U Hoàng Tử Lam 幽篁紫蓝
 2. Ước Nhĩ 约耳

๖ۣۜW

 1. WingYing
 2. Wy Tử Mạch Wy紫陌

๖ۣۜV

 1. Vainy
 2. Vãn An Tô Hoàn
 3. Vạn Diệt Chi Thương 万灭之殇
 4. Văn Manh Đoàn Trưởng 文盲团长
 5. Vân Đoan 云端
 6. Vân Lạc Cửu 云落九
 7. Vân Liễu 云柳
 8. Vân Quá Thị Phi 云过是非
 9. Vân Tuế Ý 云岁意
 10. Vạn Sắc 万色
 11. Vân Thượng Gia Tử 云上椰子
 12. Vạn Tiểu Mê 万小迷
 13. Vi Phong Đường Đường 微风唐唐
 14. Vị Tịch 未夕
 15. Vô Biên Khách 无边客
 16. Vô Kỳ 無期
 17. Vô Nghi Ninh Tử 无仪宁死
 18. Vô Thố Thương Hoàng 无措仓惶
 19. Vô Ý Vi Chi 无意为之
 20. Vô Sanh Vị Ca 无笙未歌
 21. Vô Sở Vị 无所谓
 22. Vũ Điểu Viết Hàng 羽鸟曰降
 23. Vũ Điền Quân 雨田君
 24. Vũ Lạc Khinh Trần 雨落轻尘
 25. Vụ Dung 雾容
 26. Vụ Điểu/Diệu Hồ 雾鸟妙狐
 27. Vũ Tiểu Phi 羽小飞
 28. Vu Triết 巫哲
 29. Vân Trường Ca 云长歌
 30. Vu Vân 巫芸
 31. Vương Lão Cát 王老吉

๖ۣۜX

 1. Xà Hạt Điểm Điểm 蛇蝎点点
 2. Xác Trung Hữu Nhục 壳中有肉
 3. Xuân Khê Địch Hiểu☆Bất Du Vịnh Đích Ngư 春溪笛晓☆不游泳的鱼
 4. Xuân Nhật Phụ Huyên 春日负暄
 5. Xuân Phong Diêu 春风遥
 6. Xuân Phong Vô Tà 春风无邪
 7. Xương Bồ 菖蒲

๖ۣۜY

 1. Y Đình Mạt Đồng 祎庭沫瞳
 2. Y Lạc Thành Hỏa 衣落成火
 3. Yên Thị 胭侍
 4. Yên Tử 胭子
 5. Yêu Thương Hải 爱沧海
 6. Yểm Ly 掩离
 7. Yến Kích 燕戟
 8. Yến Thất 晏七
 9. Yuyuyu1023
 10. YY Đích Liệt Tích YY的劣迹

๖ۣۜZ

Advertisements

47 responses to “Danh Sách Tác Giả Đam Mỹ

 1. Hi chủ nhà, truyện tụi mình edit sắp hoàn mà do Hiên Viên Gia lâu năm chẳng còn ai nhớ, bạn có thể giới thiệu giúp tụi mình được không? Dù bạn ở trên có gửi link rồi, nhưng tụi mình thân là người edit nên muốn PR truyện thêm.
  Bộ tụi mình làm là:

  Tuý Trường Sinh – Diệp Phi Bạch

  Xuyên không, ma pháp, cung đấu, 1×1, HE. Hiện tại chỉ còn vài chương nữa là hoàn rồi.
  Mong bạn giúp đỡ 🙂

  https://haiky.wordpress.com/muc-luc/sap-hoan/tuy-truong-sinh/

 2. Mọi người cho mình biết tên tác giả viết truyện *Bạn Diễn* được không ạ, mình muốn hỏi bạn ấy là mình có thể chuyển ver truyện *Bạn Diễn* được không?
  Vì mình kết cái truyện ấy quá nên muốn xin bạn ấy chuyển ver về couple mình thích.
  Cảm ơn mọi người, ❤

 3. Pingback: Danh Sách Tác Giả Đam Mỹ – Site Title

 4. Chào bạn, không biết bạn có thể xóa đi những bài mà bạn giới thiệu truyện mình edit trên wordpress bạn được không? Nếu được thì xin cảm ơn bạn. Để dễ xóa hơn, mình thấy tag mà bạn hay dùng cho mình là Natane và cassiopeia463,

(*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s